FAQ

Wat betekent eco-effectiviteit?

Eco-effectiviteit is de eco-efficiëntie voorbij. Een eco-effectieve aanpak veronderstelt niet enkel een minimalisering van de negatieve voetafdruk en de vervuiling, maar ook een zo groot mogelijke positieve voetafdruk. In het eco-effectieve gedachtegoed gaan economische groei en ecologische meerwaarde hand in hand. Blue Gate Antwerp wil zorgen voor méér schone lucht, méér hernieuwbare energie, méér terugwinning van materialen maar ook voor méér toegevoegde waarde en werkgelegenheid.  

Wat zijn de troeven van de binnenvaart?

De binnenvaart maakt als transportmodus een integraal deel uit van de logistieke keten.

Als milieuvriendelijke transportmodus voor het vervoer van goederen genereert de binnenvaart aanzienlijk minder externe kosten (ongelukken, lawaai, congestie, emissies…) dan het wegvervoer en het spoorvervoer.

Daarnaast is de binnenvaart een zeer betrouwbare transportmodus. Deze betrouwbaarheid wordt nog verder uitgebouwd door track and trace systemen die toelaten om de schepen en de lading continue te volgen. Door zijn schaalvoordelen kan het vervoer via de binnenvaart genieten van een gunstige vervoersprijs. Een binnenschip kan immers een grotere hoeveelheid van goederen in één transport vervoeren in vergelijking met het wegtransport.

Verder is de binnenvaart een zeer veilige transportmodus. Slechts weinig ongevallen vinden plaats met binnenschepen, hetgeen de aantrekkelijkheid uiteraard ook verhoogt.

Bovendien past het gebruik van de binnenvaart binnen het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Recent stemde de Vlaamse Regering nog in met een resolutie die erin bestaat om de Vlaamse binnenvaart voldoende te ondersteunen.

Tot slot is de binnenvaart een moderne transportmodus met oog voor de toekomst. Verschillende initiatieven en innovatieve oplossingen duiken op om het vervoer van paletten via de binnenvaart te realiseren. 

Voor welke goederen dient de kaaioverslag?

De kaaioverslag wordt in eerste instantie gebruikt voor goederen bestemd voor de stadsregio en voor de bedrijven op Blue Gate Antwerp. Ook de retourstromen (afvalstromen en andere) krijgen voorrang. Maar die focus impliceert geenszins een uitsluiting van andere goederen. Blue Gate Antwerp wil de overslagfaciliteiten immers maximaal benutten. Alle goederenstromen, zowel inkomend als uitgaand, komen dus in aanmerking. Dankzij innovatie in de binnenvaart zal het type goederen dat de kaaioverslag kan gebruiken in de toekomst alleen maar toenemen.

De activiteiten van de logistieke zone passen binnen de globale visie van Blue Gate Antwerp rond duurzaamheid en hoogwaardigheid. Bijgevolg is het niet de bedoeling om grote logistieke bedrijvigheid (naar analogie met de haven van Antwerpen) en dito goederen aan te trekken.

 

 

Zal het bedrijventerrein de natuur van de Hobokense polder verstoren?

Er komt een groene corridor van 14,5 hectare, als ecologische verbinding met het natuurgebied van de Hobokense Polder. De corridor kan de waterkringlopen van het bedrijventerrein sluiten en zorgt voor een aangename en groene werkomgeving. De aanleg van een recreatieve fietsverbinding doorheen de groene corridor zorgt mee voor een waardevolle inschakeling van het terrein in het stedelijk functioneren.

Hoe gebeurt de sanering en welke timing staat hierop?

De bodem van het terrein is, door haar historische bedrijfsactiviteiten, ernstig verontreinigd. Meer bepaald ter hoogte van de vroegere petroleumactiviteiten is de bodem verontreinigd met minerale olie en aromaten. Een sanering van deze zone omvat het afgraven en reiniging van de verontreinigde gronden. De reiniging van de ontgraven gronden zal gebeuren door middel van biologische of fysico-chemische reiniging.

Ter hoogte van het voormalige spoorwegemplacement is de bodem verontreinigde met zware metalen en PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Ook hier wordt als saneringstechniek voor ontgraving en on-site reiniging gekozen. In de mate van het mogelijke, alsook in functie van de geldende richtlijnen van de OVAM, zullen gereinigde gronden alsook licht verontreinigde gronden worden aangewend voor de ophoging van de site. Na de sanering van de grond wordt een frequente en periodieke controle van de grondwaterconcentraties voorzien. Op basis van de resultaten en de evaluatie van deze periodieke grondwatercontroles worden eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen ter sanering van het grondwater opgestart. Deze aanvullende maatregelen, alsook de volledige omschrijving van de saneringsmaatregelen zullen vervat worden in een bodemsaneringsproject.

De sanering maakt zodoende onderdeel uit van de volledige herontwikkeling van de site. De sanering vergt geen technisch ingewikkelde saneringstechnieken, maar het betreft wel een zeer omvangrijke sanering. Onder meer om deze reden wordt de sanering in 2016-2017 uitgevoerd.

Wanneer is het bedrijventerrein bouwrijp en klaar voor ontwikkeling?

De bodem van het terrein is, door haar historische bedrijfsactiviteiten, ernstig verontreinigd.Voor de feitelijke ontwikkeling  moeten een aantal fasen worden doorlopen.
Eerst moeten een aantal oude bedrijfsinstallaties worden verwijderd. Ook sommige van de bestaande wegen zullen verdwijnen. Pas na deze fase is het terrein klaar voor de feitelijke sanering van de grond.
Samen met de sanering wordt het terrein opgehoogd. Deze ophoging is noodzakelijk gezien de actuele waterzieke toestand van de site.Na sanering en ophoging is het terrein ‘bouwrijp’ en dus klaar voor herontwikkeling. De volledige herontwikkeling zal gefaseerd verlopen, dit in functie van de marktvraag.De sanering kan starten in 2016. 

Wat zal de perceelgrootte op Blue Gate Antwerp zijn?

Blue Gate Antwerp bestaat uit drie grote delen: een logistieke zone, een zone voor hoogwaardige productie, onderzoek & ontwikkeling, een groene corridor van 14,5 hectare. De minimale grootte van de kavels is 5000 m².

Welk type bedrijven kan zich op Blue Gate Antwerp vestigen en onder welke voorwaarden?

Op het vlak van productie mikt Blue Gate Antwerp op innovatieve ondernemingen met een grote toegevoegde waarde. Eco-effectiviteit vormt het leidende principe. Economische groei en ecologische meerwaarde gaan voor deze bedrijven hand in hand. Ze zijn al of niet actief in de groene of blauwe economie  en passen de principes toe waarop de economie van de toekomst kan worden gebouwd. Potentiële doelgroepondernemingen zijn innovatief en specialiseren in hoogwaardige eco-effectieve productie. Dat betekent dat zowel materiaal- als energiekringlopen gesloten worden.

Blue Gate Antwerp zal bedrijven aantrekken die zich richten op hoogwaardige nicheproductie en specialisatie. Dergelijke ondernemingen onderscheiden zich door hun streven naar intensief ruimtebeslag, een aanbod van hoogwaardige ruimtelijke en stedenbouwkundige beeldkwaliteit, duurzame en innovatieve activiteiten, en de beperking of reductie van negatieve externe effecten zoals belasting van de verkeersinfrastructuur, impact op het milieu, geluidshinder, geurhinder.

Naast productiebedrijven is er op Blue Gate Antwerp ook ruimte voor instellingen gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Net als in de productie vormt een duurzaam en innovatief karakter hier een prioriteit. Blue Gate Antwerp mikt zowel op O&O-instellingen verbonden aan universiteiten, sectorfederaties en overheden, als op O&O-afdelingen van privé-productiebedrijven.

Welk type van werknemers kan Blue Gate Antwerp gebruiken?

De economische activiteit op en rond Blue Gate Antwerp zal rechtstreeks een 1500 à 2000 nieuwe jobs creëren. Er komen plaatsen voor zowel hoog- als laaggeschoolden. In de logistieke zone worden voornamelijk laaggeschoolden gegeerd, terwijl de onderzoeks- en ontwikkelingscentra vooral universitair geschoolden of hogeschoolprofielen zullen aantrekken. In de productieondernemingen kunnen, naargelang de activiteit, beide profielen aan de slag. Verder wil Blue Gate Antwerp zo veel mogelijk bijdragen tot jobcreatie in de sociale economie, onder meer via het groenonderhoud van de site.

Wat zijn de gevolgen voor mobiliteit voor de inwoners van Polderstad en Moretusburg?

Blue Gate Antwerp heeft in zijn project-MER (milieueffectenrapport) veel aandacht besteed aan mobiliteit. De verkeersgeneratie wordt op het terrein zelf berekend zodat de weginfrastructuur op het terrein correct gedimensioneerd wordt. Verder wordt er onderzoek gevoerd naar de effecten op de buurt. Het project-MER voorziet de aanpassing van een aantal kruispunten op de Generaal Armstrongweg, de Emiel Vloorstraat en de Kolonel Silvertoplaan zodat het bijkomende verkeer kan opgevangen worden. De afwikkeling van het verkeer van en naar het terrein gebeurt via twee grote ontsluitingswegen. Ten eerste bovenaan het terrein via de Generaal Armstrongweg richting ring. Ten tweede is er onderaan een aansluiting op de Herenpolderbrug. Vandaar zal het verkeer richting ring en A12 verlopen. Vrachtwagens zullen dus zeker niet door woonbuurten rijden.

Bovendien legt Blue Gate Antwerp een sterke nadruk op het gebruik van de binnenvaart zodat het vrachtwagenverkeer beperkt kan worden. De aanleg van fietspaden, het aantrekken van openbaar vervoer en het beperken van het aantal parkeerplaatsen moet op zijn beurt het autoverkeer binnen aanvaardbare grenzen houden.