terug naar lijst

Werken aan terrein Blue Gate Antwerp: veelgestelde vragen

Vanaf 13 februari 2017 starten de saneringswerken van de voormalige petroleumsite. Door het ingrijpende karakter van deze sanering zal men op bepaalde momenten ook de wegenis en omgeving moeten saneren, en daarna heraanleggen. Lees hier het antwoord op de veelgestelde vragen rond deze werken. 


Is doorgaand verkeer vanuit Hoboken richting Antwerpen nog mogelijk door de industriezone?

Doorgaand verkeer blijft tijdens deze fase voor lokaal verkeer uit Hoboken mogelijk. Om ervoor te zorgen dat deze verbinding vlot kan verlopen, nemen we ook maatregelen om te vermijden dat de ontsluitingsweg van Blue Gate Antwerp ook een doorgaande verbinding wordt voor grote stromen bovenlokaal en zwaar verkeer. Daarom werd gekozen om Blue Gate Antwerp in te richten als een zone 30.

 

De openbare weg op Blue Gate Antwerp wordt een zone 30. Hoe zal men deze snelheid afdwingen?

Omdat de wegen breed genoeg moeten zijn om er vrachtwagens te laten doorrijden, is het

moeilijk om de zone 30 via de weginfrastructuur af te dwingen. Er komen dus geen verkeersdrempels en verkeerslichten. Er werd gekozen voor specifieke maatregelen waardoor een algemeen wegbeeld van een zone 30 ontstaat en er automatisch trager gereden zal worden.

Zo zal voorrang van rechts gelden en worden er geen afslagstroken voorzien. Door de aanwezigheid van veel bedrijven zullen er meer in- en uitritten van bedrijfspanden zijn dan vandaag. Door het opsplitsen van autoverkeer en de hoofdfietsroute zullen beide stromen wel vlotter en veiliger verlopen.

 

Langs waar zal het bestemmingsverkeer voor de site zelf komen?

Na volledige realisatie van Blue Gate Antwerp zal het bedrijventerrein langs twee kanten bereikbaar zijn:

  • aan de noordelijke kant (Generaal Armstrongweg – zuiderknoop – R1)
  • aan de zuidelijke kant (Schroeilaan / Herenpolderbrug).

Het is de bedoeling dat de noordelijke en zuidelijke toegang gebruikt worden door bedrijven die zich respectievelijk in het noorden en het zuiden bevinden. Dergelijke logica is momenteel ook van kracht voor de groothandelssite langs de Emiel Vloorsstraat.

De hoofdtoegang tot het bedrijventerrein zal de noordelijke toegang zijn (Generaal Armstrongweg – Zuiderknoop – R1) die rechtstreeks toegang geeft naar de snelwegen langs de aangepaste Zuiderknoop, die momenteel uitgetekend wordt. Zo gaat het bovenlokaal verkeer maximaal rondom de woonwijken. Een duidelijke signalisatie zal het bestemmingsverkeer via de aangeduide routes naar de bedrijven leiden.

 

Hoe zal de weginfrastructuur eruitzien?

Op het onderstaande plan wordt de voorziene infrastructuur schematisch weergegeven:

  • fietspaden (rood)
  • voetpaden (geel)
  • wegen voor gemotoriseerd verkeer (zwart).

De ontsluiting met openbaar vervoer zal in een volgend stadium verder beslist worden op maat van de bedrijven die zich zullen vestigen, alsook de nieuwe gevangenis.

 

Hoe zal het verkeer verlopen tijdens de aanleg van het bedrijventerrein. Welke impact zal dit hebben op het doorgaand verkeer?

Vanaf 13 februari 2017 starten de saneringswerken van de voormalige petroleumsite. Door het ingrijpende karakter van deze sanering zal men op bepaalde momenten ook de wegenis en omgeving moeten saneren, en daarna heraanleggen. Door dit gefaseerd te doen, blijft doorgaand verkeer mogelijk en wordt de hinder tot een minimum beperkt.

  • De Olieweg en de Lakweg worden afgesloten voor alle verkeer (rood).
  • Doorgaand verkeer naar d’Herbouvillekaai blijft mogelijk langs de Naftaweg (groen).

Het noordelijke deel van de Olieweg blijft enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer  (medewerkers van Alca Petroleum Company) (oranje).

 

Een eerste realisatie op Blue Gate Antwerp wordt BlueChem (een incubator voor starters in de duurzame chemie). Daarvoor zal het terrein onderaan de site aan de Herenpolderbrug - ongeveer waar nu het voetbalterrein ligt - opgehoogd worden. De bestaande verbinding tussen Olieweg en Herenpolderbrug zal hierdoor verdwijnen. Er zal een tijdelijke ontsluitingsweg gerealiseerd worden net ten westen van de huidige verbinding. Tijdens de aanleg van deze nieuwe weg zal de site tijdelijk volledig afgesloten worden (uitgezonderd voor hulpdiensten).

We proberen de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te minimaliseren en trachten de werken rond de vakantieperiode uit te voeren. De periode van volledig afsluiten van de site wordt zo kort mogelijk gehouden. Zodra de aansluiting gerealiseerd is, zal de site opnieuw toegankelijk zijn voor verkeer via de Naftaweg. De exacte datum en tijdsduur zal later nog gecommuniceerd worden.

 

Hoe zal de afwatering van het gebied verlopen en wat zijn hiervan de gevolgen voor in de eerste plaats Polderstad?

 

De gewestelijke voorschriften stellen dat regenwater opgevangen, geïnfiltreerd en gebufferd wordt op eigen terrein. Bij het ontwerp van het nieuwe bedrijventerrein werd er rekening gehouden met de waterhuishouding die bestaat uit hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afwatering.

Via een systeem van grachten en wadi’s (buffer- en infiltratievoorziening voor hemelwater) loopt het regenwater naar een centrale groenzone van 15ha groot. Van hieruit wordt het overtollige water op één punt vertraagd afgevoerd in de Leigracht. Bij extreme neerslaghoeveelheden buffert het regenwater van Blue Gate Antwerp (evenals van Polderstad) in de overstromingszone van de Grote Leigracht. Berekeningen van Aquafin tonen aan dat er voor beide voldoende bergingsvolume aanwezig is.

Over de waterhuishouding werd meermaals overleg gepleegd en afgestemd met Aquafin en rio-link. Voor Blue Gate Antwerp gaan we, met betrekking tot hemelwaterbuffering, uit van strengere normen dan gangbaar (T100 en 465m³/ha t.o.v. T20 en 250m3/ha). De voorziene buffervolumes zijn meer dan voldoende groot. De inplanting van het nieuwe bedrijventerrein zal daarom geen impact hebben op de waterhuishouding in Polderstad.

Aquafin bereidt de afkoppeling van de Hobokense Polder voor door de bouw van een nieuwe gracht en RWA-leiding in Polderstad. Deze werken staan gepland in 2020. Aansluitend wordt door rio-link de bestaande pompinfrastructuur aan de Boombekelaan, die het regen- en oppervlaktewater naar de Schelde verpompt, vervangen.

Blue Gate Antwerp zal blijven afstemmen met Aquafin over de geplande werken.