GDPR – PRIVACY – DISCLAIMER – GENERAL TERMS OF USE

  1. PRIVACY

1.1. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

BGAD nv geeft om jouw persoonlijke data en gebruikt daarom een SSL certificaat op de website. SSL staat voor Secure Sockets Layer, dat is een technologie die de vergrendelde verbinding tussen de server en je internet browser gebruikt. Ieder bezoek of gebruik van deze website impliceert dat jouw persoonlijke data verzameld en verwerkt worden. Dit doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die 25 mei 2018 van kracht gegaan is. BGAD nv heeft een duidelijke en precieze policy opgesteld over de bescherming van persoonlijke gegevens.

Bovendien heeft BGAD nv verschillende beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik of vernietiging van persoonlijke data van de gebruikers van deze website tegen te gaan. De behandeling van persoonlijke gegevens die u vrijgeeft door gebruik van deze website gebeurt overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de gegevensverwerking en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en houdende intrekking van Richtlijn 95/46/EC. Deze regelgeving werd 24 mei 2016 van kracht en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Het verzamelen van persoonlijke gegevens op basis van de gegevens door u verstrekt via het online invulformulier gebeurt met uw expliciete toestemming en hiermee geeft u BGAD nv het recht om de door u verstrekte gegevens op te slaan en te verwerken.

1.2. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Heeft u ons gegevens bezorgd door ons contactformulier in te vullen, dan zal BGAD nv volgende gegevens opslaan en hier toegang tot hebben:

  • Uw voornaam en familienaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer (indien je dit gegeven hebt)
  • Uw IP adres.

1.3. COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden verstuurd door onze server naar de harde schijf van jouw computer. Cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over de bezoeken van gebruikers en de pagina’s die de gebruikers bekijken. Onze cookies worden ook gebruikt voor de goede werking van de website (zogenaamde technische “session” cookies). Het doel ervan is om jouw bezoeken te vereenvoudigen en de communicatie tussen onze en jouw computer te optimaliseren. Je kan de installatie van cookies weigeren door jouw browserinstellingen zodanig te configureren. Weet dat door het weigeren van de installatie, je mogelijks geen toegang meer hebt tot bepaalde diensten op deze website.

1.4. DOELEINDEN

BGAD nv heeft uw contactinformatie nodig omdat u een vraag gesteld heeft via ons contactformulier. Om u te kunnen antwoorden op uw vraag via mail of telefoon zullen we tot deze gegevens toegang hebben.

BGAD nv kan ook uw persoonlijke gegevens gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen indien je expliciet hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief.

1.5. BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden, dat wil zeggen niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze verwerkt worden.

  1. Heb je een vraag gesteld via ons contactformulier of heb je gemaild naar talk@bluegateantwerp.eu of innovate@bluegateantwerp.eu? Jouw gegevens zullen na 1 jaar verwijderd worden indien er geen contract of overeenkomst tussen jou en BGAD nv loopt.
  2. Heb je je ingeschreven op onze nieuwsbrief? Jouw gegevens worden 5 jaar lang bewaard. Je kan op ieder moment je uitschrijven of je gegevens aanpassen. Na 5 jaar verzenden we jou een email om te vragen of je deze nog langer wilt ontvangen of niet.
  3. Maak je gebruik van deze website? Dan wordt jouw bezoekgedrag bijgehouden door middel van cookies. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en hebben automatisch een vervaldatum, afhankelijk van het type cookie (gaande van 1 sessie tot 1 jaar)

1.6. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

BGAD nv draagt jouw persoonlijke gegevens en de gegevens die door onze cookies verzameld worden niet over aan derde partijen. Indien je een vraag gesteld hebt via ons contactformulier kan BGAD nv wel jouw emailadres doorgeven aan interne medewerkers of dochtervennootschappen met het doel jou zo goed mogelijk te helpen met jouw vraag of de dienst waarin je geïnteresseerd bent. Indien je een specifieke interesse in een bepaald project hebt geuit kan BGAD nv jouw gegevens doorgeven aan privéondernemingen die in direct verband met BGAD nv staan, en dit om jou de best mogelijke dienst te verlenen.

1.7. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Indien je je persoonlijke gegevens aan BGAD nv verschaft hebt, heb je het recht om hier toegang tot te krijgen, deze te corrigeren, uit te wissen, te beperken in gebruik, of er een overdracht van te vragen. Contacteer talk@bluegateantwerp.eu als je gebruik wilt maken van deze rechten. BGAD nv zal u zo snel mogelijk antwoorden, binnen ten laatste 4 weken.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens de verordening schendt. Elk geschil voortkomende uit of gerelateerd aan het gebruik van de website en/of van deze algemene gebruiksvoorwaarden zal onderworpen worden aan de bemiddelingsprocedure tussen de partijen. Indien de bemiddeling tussen de partijen niet tot een resultaat heeft geleid, dan zal het geschil voorgelegd worden aan de rechterlijke instanties van Gent (België) of aan een ander competent gerechtshof, dat BGAD nv naar eigen oordeel kiest.

In het geval van eventuele gerechtelijke of administratieve procedures zal de uitgeprinte versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van eventueel andere kennisgeving die u van BGAD nv heeft ontvangen via de website of in elektronisch formaat, van hetzelfde statuut genieten als verkoopsdocumenten of registers die opgemaakt en bewaard zijn in papieren versie.

1.8. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

BGAD nv is GDPR conform. Meer informatie over GDPR vind u terug op https://www.eugdpr.org/.

2. DISCLAIMER

U bent aansprakelijk voor het gebruik dat u van deze website maakt. Elk gebruik van deze website, of alle gegevens of informatie gedownload van of verkregen op andere manieren via deze website is, op uw eigen risico. We sluiten derhalve elke aansprakelijkheid uit voor verlies, claims, letsel, vordering, uitgaven of schade aan jou of aan jouw computer, voor ieder verlies van gegevens dat voortkomt uit jouw gebruik van deze website of van jouw activiteit van downloaden of bekijken van materiaal dat erop gepubliceerd staat, of van iedere derde partij die eraan gelinkt is.

BGAD nv garandeert noch dat deze website, of de diensten die ermee beschikbaar gesteld worden, voortdurend zal online zijn zonder onderbreking, noch dat de website of de diensten gepast zijn voor een specifiek doel.

BGAD nv tracht steeds naar beste weten informatie op deze website te publiceren die up to date is. Toch kan BGAD nv niet garanderen dat de informatie die op deze website staat correct, adequaat of compleet is, of dat het op een regelmatige basis geüpdatet wordt. De informatie op deze website, (inclusief het kenniscentrum en de linken) wordt u verstrekt zonder uitdrukkelijke garanties, bepalingen of waarborgen, ook niet met betrekking tot de accuraatheid van de inhoud of van technische details. Al de informatie gepubliceerd op deze website is voorzien voor louter illustratieve doeleinden en kan onderworpen worden aan periodieke wijzigingen. BGAD nv en/of zijn derde leveranciers behouden zich het recht om ten allen tijde deze website te wijzigen of aan te passen zonder aankondiging. De hierin uiteengezette disclaimer is ook van toepassing aan de derde partijen websites waarnaar we van uit deze website via hyperlinks linken.

3. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE

3.1. HET AANVAARDEN VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We raden je sterk aan om deze algemene voorwaarden van gebruik van de website aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van de website www.bluegateantwerp.eu, geef je aan dat je de algemene voorwaarden van de website aanvaardt en verklaar je je hieraan te zullen houden.

BGAD nv heeft zijn privacy statement geüpdatet om in regel te zijn met de nieuwe Privacy verordening: AVG Algemene verordening Gegevensbescherming/GDPR General Data Protection Regulation van kracht sinds eind mei 2018.

3.2. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

De inhoud van deze website wordt verstrekt om algemene informatie te voorzien over BGAD nv en diens activiteiten. De inhoud van deze website is niet voorzien om als basis te dienen op grond waarvan BGAD nv geëvalueerd kan worden, en is niet bindend of afdwingbaar. Niets op deze website mag beschouwd worden als een aanbod voor verkoop of verrichting van diensten, of als de afsluiting van een overeenkomst.

3.3. ILLEGAAL GEBRUIK

Wanneer je deze website gebruikt, stem je in alle relevante legale, rechterlijke en contractuele voorzieningen na te leven. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken, op welke manier dan ook, waarbij de belangen van BGAD nv, van BGAD nv’s leveranciers en/of klanten mogelijks kunnen schaden.

3.4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Al het materiaal dat op deze website ter beschikking wordt gesteld (inclusief maar niet uitsluitend de teksten, afbeeldingen, iconen en gegevens) zijn beschermd door BGAD nv’s intellectuele eigendomsrechten. Bovenop de materialen waarnaar hierboven verwezen is, zijn de namen en logo’s van BGAD nv die op deze website verschijnen beschermd doorheen de hele wereld door merken- en auteursrechten vastgelegd in auteursrechtwetten en –verdragen.

Het BGAD nv logo mag niet gebruikt worden, noch mag je de handelsnamen of logo’s in verband met de producten of diensten van BGAD nv gebruiken op welke manier dan ook die mogelijks verwarring creëert bij gebruikers of schade of afbreuk doet aan BGAD nv. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document, moet je voorafgaandelijk schriftelijke toestemming ontvangen van BGAD nv om het materiaal op deze website te kopiëren, te reproduceren, te vertegenwoordigen, aan te passen, door te geven, te publiceren, te bewerken, te verdelen, uit te zenden, in sublicentie te geven en te verkopen, op welke manier dan ook, of om het op een andere manier te gebruiken, of het nu over een deel of over alles van deze website gaat.

3.5. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

We hebben alle redelijke inspanningen geleverd om de gepaste veiligheidsmaatregelen te implementeren om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens doorgegeven via deze website te voorkomen.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zullen onderworpen en geïnterpreteerd worden volgens de Belgische en Europese wet.

Indien je de indruk hebt dat jouw persoonlijke gegevens niet veilig zijn of dat er tekens zijn van misbruik, of indien je graag meer informatie verkrijgt over de bescherming van jouw gegevens, contacteer dan BGAD nv.

BGAD nv
Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht

T : +32 (0) 477 25 06 43
talk@bluegateantwerp.eu

CONTACT

Opmerkingen en suggesties kunnen gericht worden aan BGAD nv, via mail naar talk@bluegateantwerp.eu of via de post naar BGAD nv, Communicatie, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht.