Veelgestelde vragen

Hoe innovatiever en ambitieuzer een project,
hoe meer vragen er opduiken. En die
beantwoorden we graag. Stuk voor stuk.

VIA HET OVERZICHT HIERONDER GAAT U METEEN NAAR HET RELEVANTE ONDERDEEL:

1. Blue Gate Antwerp

2. Bedrijven

3. Mobiliteit

4. Milieu

5. Water

6. Arresthuis

Blue Gate Antwerp

Zijn er plannen om de sites van BP en ATAB/IKO ook te herontwikkelen?<br />Bij wie kunnen we wanneer terecht voor meer info?

BP heeft de site aan de Benzineweg vorig jaar verlaten (activiteiten stopgezet). We gaan op zoek naar een nieuwe investeerder die zich inschrijft in de principes van BGA (beeldkwaliteit, duurzaamheid, max transport via de waterweg, …). IKO (vroeger ATAB) heeft nog een concessie lopen tot 2035 (net zoals de andere bedrijven in de petroleumcluster). Zij hebben niet de intentie om de site te verlaten.

Komen er windmolens op de site?

Het bouwen van windmolens wordt niet nagestreefd en wordt tevens niet toegelaten door de overheid momenteel.

Hoeveel bedraagt de ophoging? Waar is deze zichtbaar?

Dat zal vooral centraal op de site zijn, aan randen wordt  zo veel mogelijk aangesloten op huidig niveau. Wadi in groene corridor ligt lager voor verzamelen water.

Blijft de site toegankelijk of wordt dit een privaat domein?

Een groot deel van de site waaronder de wegen, paden en groene corridor zullen publiek domein worden na het afronden van de werken. Enkel de percelen waar de bedrijven zich op bevinden zullen niet toegankelijk zijn.

Waarom wordt de groene corridor niet in 1 keer aangelegd?

Het in 1 keer aanleggen van de groene corridor is technisch en financieel niet mogelijk. Elke fase bevat wel de realisatie van het aansluitend deel groen, zodat er van bij de start kwalitatief groen aanwezig zal zijn op de site.

Wanneer zal de technische campus openen?

De vergunning wordt ingediend feb 2019. De werken zouden kunnen aanvangen tegen de zomer van 2020, met een voorlopige oplevering zomer 2022. Dit is uiteraard een voorlopige en indicatie planning.

Wanneer zullen de eerste bedrijven hun activiteiten beginnen op de site?

De eerste bedrijven zullen hun activiteiten starten begin 2020. De eerste bouwactiviteiten zullen starten eind 2018 à begin 2019.

Welk type van werknemers kan Blue Gate Antwerp gebruiken?

De economische activiteit op en rond Blue Gate Antwerp zal rechtstreeks een 2000 à 3000 nieuwe jobs creëren. Er komen plaatsen voor zowel hoog- als laaggeschoolden. In de logistieke zone worden voornamelijk laaggeschoolden gegeerd, terwijl de onderzoeks- en ontwikkelingscentra vooral universitair geschoolden of hogeschoolprofielen zullen aantrekken. In de productieondernemingen kunnen, naargelang de activiteit, beide profielen aan de slag. Verder wil Blue Gate Antwerp zo veel mogelijk bijdragen tot jobcreatie in de sociale economie, onder meer via het groenonderhoud van de site.

Wanneer is het bedrijventerrein bouwrijp en klaar voor ontwikkeling?

De bodem van het terrein is, door haar historische bedrijfsactiviteiten, ernstig verontreinigd. Voor de feitelijke ontwikkeling  moeten een aantal fasen worden doorlopen.

Eerst moeten een aantal oude bedrijfsinstallaties worden verwijderd. Ook sommige van de bestaande wegen zullen verdwijnen. Pas na deze fase is het terrein klaar voor de feitelijke sanering van de grond.

Samen met de sanering wordt het terrein opgehoogd. Deze ophoging is noodzakelijk gezien de actuele waterzieke toestand van de site. Na sanering en ophoging is het terrein ‘bouwrijp’ en dus klaar voor herontwikkeling. De volledige herontwikkeling zal gefaseerd verlopen, dit in functie van de marktvraag. De sanering kan starten in 2016.

Hoe gebeurt de sanering en welke timing staat hierop?

De bodem van het terrein is, door haar historische bedrijfsactiviteiten, ernstig verontreinigd. Meer bepaald ter hoogte van de vroegere petroleumactiviteiten is de bodem verontreinigd met minerale olie en aromaten. Een sanering van deze zone omvat het afgraven en reiniging van de verontreinigde gronden. De reiniging van de ontgraven gronden zal gebeuren door middel van biologische of fysico-chemische reiniging. 

Ter hoogte van het voormalige spoorwegemplacement is de bodem verontreinigde met zware metalen en PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Ook hier wordt als saneringstechniek voor ontgraving en on-site reiniging gekozen. In de mate van het mogelijke, alsook in functie van de geldende richtlijnen van de OVAM, zullen gereinigde gronden alsook licht verontreinigde gronden worden aangewend voor de ophoging van de site. Na de sanering van de grond wordt een frequente en periodieke controle van de grondwaterconcentraties voorzien. Op basis van de resultaten en de evaluatie van deze periodieke grondwatercontroles worden eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen ter sanering van het grondwater opgestart. Deze aanvullende maatregelen, alsook de volledige omschrijving van de saneringsmaatregelen zullen vervat worden in een bodemsaneringsproject. 

De sanering maakt zodoende onderdeel uit van de volledige herontwikkeling van de site. De sanering vergt geen technisch ingewikkelde saneringstechnieken, maar het betreft wel een zeer omvangrijke sanering. Onder meer om deze reden wordt de sanering in 2016-2017 uitgevoerd.

Bedrijven

Voor welke goederen dient de kaaioverslag?

De kaaioverslag wordt in eerste instantie gebruikt voor goederen bestemd voor de stadsregio en voor de bedrijven op Blue Gate Antwerp. Ook de retourstromen (afvalstromen en andere) krijgen voorrang. Maar die focus impliceert geenszins een uitsluiting van andere goederen. Blue Gate Antwerp wil de overslagfaciliteiten immers maximaal benutten. Alle goederenstromen, zowel inkomend als uitgaand, komen dus in aanmerking. Dankzij innovatie in de binnenvaart zal het type goederen dat de kaaioverslag kan gebruiken in de toekomst alleen maar toenemen.

De activiteiten van de logistieke zone passen binnen de globale visie van Blue Gate Antwerp rond duurzaamheid en hoogwaardigheid. Bijgevolg is het niet de bedoeling om grote logistieke bedrijvigheid (naar analogie met de haven van Antwerpen) en dito goederen aan te trekken.

Wat zijn de troeven van de binnenvaart?

De binnenvaart maakt als transportmodus een integraal deel uit van de logistieke keten.

Als milieuvriendelijke transportmodus voor het vervoer van goederen genereert de binnenvaart aanzienlijk minder externe kosten (ongelukken, lawaai, congestie, emissies…) dan het wegvervoer en het spoorvervoer.

Daarnaast is de binnenvaart een zeer betrouwbare transportmodus. Deze betrouwbaarheid wordt nog verder uitgebouwd door track and trace systemen die toelaten om de schepen en de lading continue te volgen. Door zijn schaalvoordelen kan het vervoer via de binnenvaart genieten van een gunstige vervoersprijs. Een binnenschip kan immers een grotere hoeveelheid van goederen in één transport vervoeren in vergelijking met het wegtransport.

Verder is de binnenvaart een zeer veilige transportmodus. Slechts weinig ongevallen vinden plaats met binnenschepen, hetgeen de aantrekkelijkheid uiteraard ook verhoogt.

Bovendien past het gebruik van de binnenvaart binnen het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Recent stemde de Vlaamse Regering nog in met een resolutie die erin bestaat om de Vlaamse binnenvaart voldoende te ondersteunen.

Tot slot is de binnenvaart een moderne transportmodus met oog voor de toekomst. Verschillende initiatieven en innovatieve oplossingen duiken op om het vervoer van paletten via de binnenvaart te realiseren.

Wat zal de perceelgrootte op Blue Gate Antwerp zijn?

Blue Gate Antwerp bestaat uit drie grote delen: een logistieke zone, een zone voor hoogwaardige productie, onderzoek & ontwikkeling, een groene corridor van 14,5 hectare. De minimale grootte van de kavels is 5000 m².

Welk type bedrijven kan zich op Blue Gate Antwerp vestigen en onder welke voorwaarden?

Op het vlak van productie mikt Blue Gate Antwerp op innovatieve ondernemingen met een grote toegevoegde waarde. Eco-effectiviteit vormt het leidende principe. Economische groei en ecologische meerwaarde gaan voor deze bedrijven hand in hand. Ze zijn al of niet actief in de groene of blauwe economie  en passen de principes toe waarop de economie van de toekomst kan worden gebouwd. Potentiële doelgroepondernemingen zijn innovatief en specialiseren in hoogwaardige eco-effectieve productie. Dat betekent dat zowel materiaal- als energiekringlopen gesloten worden.

Blue Gate Antwerp zal bedrijven aantrekken die zich richten op hoogwaardige nicheproductie en specialisatie. Dergelijke ondernemingen onderscheiden zich door hun streven naar intensief ruimtebeslag, een aanbod van hoogwaardige ruimtelijke en stedenbouwkundige beeldkwaliteit, duurzame en innovatieve activiteiten, en de beperking of reductie van negatieve externe effecten zoals belasting van de verkeersinfrastructuur, impact op het milieu, geluidshinder, geurhinder.

Naast productiebedrijven is er op Blue Gate Antwerp ook ruimte voor instellingen gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Net als in de productie vormt een duurzaam en innovatief karakter hier een prioriteit. Blue Gate Antwerp mikt zowel op O&O-instellingen verbonden aan universiteiten, sectorfederaties en overheden, als op O&O-afdelingen van privé-productiebedrijven.

Mobiliteit

Verkeershinder door werken zone d’Herbouvillekaai & zone Schroeilaan – Krugerbrug mei-juni 2019

Op dit moment werken we aan de eerste fase van de weginfrastructuur rond het nieuwe bedrijventerrein. Tegelijk wordt ook een warmtenet aangelegd, een netwerk van ondergrondse buizen om restwarmte naar woningen te leiden. Deze ingrijpende werken zijn nodig om van BLUE GATE ANTWERP een duurzaam bedrijventerrein te maken en Nieuw Zuid verder te ontwikkelen als een innovatief en duurzaam woongebied. Het is onvermijdelijk dat deze omvangrijke werken een tijdelijke invloed hebben op de lokale verkeerssituatie. Lees meer

Hoe bereiken uw medewerkers uw werkplek?

Meer en meer Vlamingen ruilen met plezier de auto voor een alternatief. Als onderneming kan u op Blue Gate Antwerp actief inzetten op de modal shift. Zo beantwoordt u aan de verwachtingen van zowel bestaande als nieuwe medewerkers.
Hier trekt u getalenteerde medewerkers aan dankzij de centrale ligging en de goede bereikbaarheid van de aangeboden werkplek: kiezen uw medewerkers voor de fietsostrade, voor de bus, de tram, de trein of een slimme combinatie van alternatieven, het aantal wegkilometers en de CO2-uitstoot wordt in elk geval flink gereduceerd.

Vervoersmodi voor uw medewerkers

  1. Trein
   Antwerpen Zuid 10’ fietsen
   Hoboken-Polder 7′ fietsen
  2. Tram
   tramstelplaats Hoboken op 10’ wandelen vanaf BlueChem
  3. Bus
   op 550 meter loopafstand van elk bedrijf
  4. Fiets
   10’ Antwerpen Centrum (Gedempte Zuiderdokken)
   7’ hippe duurzame woonwijk Nieuw-Zuid
   7’ Hoboken
  5. Wagen
   ruime collectieve parkings

Welke vervoersmodi zijn er voor uw goederen?

Uw transport grotendeels over het water organiseren, het kan. De logistieke zone met laad-en loskade geeft rechtstreeks uit op de Schelde, waardoor u meteen de haven, maar ook Brussel, Luik of zelfs bestemmingen buiten België zoals Duitsland, Zwitserland en Frankrijk bereikt.
De site ligt in het midden van een groot spoornetwerk en uitgebreid wegennet. De site biedt ook de traditionele transportmodi aan. Door deze veelheid aan opties kan u uw transport kiezen in functie van efficiëntie en duurzaamheid. Zo maken we samen de modal shift.

 1. Snelweg
  E17: Antwerpen – Beaune (F)
  E19: Amsterdam (NL) – Antwerpen – Parijs (F)
  E34: Knokke – Antwerpen – Bad Oeynhausen (D)
  E313: Antwerpen – Luik
  A12: Brussel – Antwerpen – Bergen op Zoom (NL)
 2. Water
 3. Lokale ontsluitingsweg: nieuwe “Knoop Zuid”
 4. Stadsdistributie

Wat is de voornaamste toegangsweg tot de site?

Er zijn drie toegangen tot de site, nl. de Schelde (binnenvaart !), het kruispunt aan de Schroeilaan en het kruispunt met de G. Armstrongweg.

Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar het is de bedoeling dat bestemmingsverkeer respectievelijk de noordelijke en zuidelijke toegang gebruiken om hun bestemming te bereiken.

Bij de heraanleg van de Spaghettiknoop is in het ontwerp voorzien dat dit verkeer makkelijk kan worden afgewikkeld op het hogere weggennet (R1).

Hoeveel vrachtwagens gaan er dagelijks bij komen?

De project-MER becijferde dat – op basis van de voorziene grondwerken – 90.000 vrachtwagens nodig zijn voor de aan- en afvoer van gronden. Dit verloopt uiteraard gespreid over de tijd (ca. 15 jaar, dus tot ca. 2030). Rekening houdend met ca. 220 werkdagen per jaar impliceert dat 27 vrachtwagens per dag. Er wordt vanzelfsprekend gestreefd naar maximaal transport via de waterweg. Zo heeft een binnenschip (tweebaksduwstel) een laadvermogen van 5.500 ton en kan het dus 220 vrachtwagens vervangen. De site is tevens dermate groot dat af te voeren volumes of aangevoerde volumes tijdelijke kunnen worden gestockeerd.

De project-MER maakte ook een inschatting van het aantal vrachtwagens en lichte vrachtwagens op basis van de geplande activiteiten na 2030. Dus na volledige in gebruik name van het bedrijventerrein. Dit resulteerde in een inschatting van 160 lichte vrachtwagens en 211 zware vrachtwagens per dag. Via de noordelijke aantakking van het projectgebied op de G. Armstrongweg, zal Knoop Zuid zorgen voor een vlotte afwikkeling van dit verkeer.

Wat is de impact van de werken aan het kruispunt van Hendriklei en de Lage Weg op mobiliteit?

Dit is een belangrijk kruispunt waar veel autoverkeer op de Hendriklei terecht komt. Er zullen voldoende maatregelen nodig zijn om de impact zoveel mogelijk te beperken.

Wordt de spoorwegbundel die er ligt, aangewend voor vrachtverkeer?

Voor het gebruik van de spoorwegbundel zijn er op dit moment onderhandelingen met de NMBS. De inzet van het spoor voor goederentransport is niet uitgesloten. Gezien de nabijheid van een operationeel spoor (lijn 52) en de aanwezigheid van een rangeerstation kan – mits geringe bijkomende investering – het spoor worden ingezet voor goederentransport. Dit zal onder meer afhankelijk zijn van de vraag van de bedrijven die zich vestigen op Blue Gate Antwerp.

Blijft er doorgaand verkeer mogelijk, bv. op de Naftaweg, de Olieweg?

Op 1 juni 2020 starten er nieuwe sanerings-en wegenwerken. Op het programma staan onder meer de sanering van de Leigracht aan de Hobokense Polder en de uitbreiding van de fietsostrade. Tijdelijk wijzigt de verkeerssituatie op het terrein. Meer informatie vindt u in bijgevoegde brief. Op deze kaart vindt u een overzicht van de werken.

Hoeveel vrachtverkeer verwacht men tegen 2020?

De project-MER becijferde dat – op basis van de voorziene grondwerken – 90.000 vrachtwagens nodig zijn voor de aan- en afvoer van gronden. Dit verloopt uiteraard gespreid over de tijd (ca. 15 jaar, dus tot ca. 2030). Rekening houdend met ca. 220 werkdagen per jaar impliceert dat 27 vrachtwagens per dag. Er wordt vanzelfsprekend gestreefd naar maximaal transport via de waterweg. Zo heeft een binnenschip (tweebaksduwstel) een laadvermogen van 5.500 ton en kan het dus 220 vrachtwagens vervangen. De site is tevens dermate groot dat af te voeren volumes of aangevoerde volumes tijdelijk kunnen worden gestockeerd.

De project-MER maakte ook een inschatting van het aantal vrachtwagens en lichte vrachtwagens op basis van de geplande activiteiten na 2030. Dus na volledige in gebruik name van het bedrijventerrein. Dit resulteerde in een inschatting van 160 lichte vrachtwagens en 211 zware vrachtwagens per dag. Via de noordelijke aantakking van het projectgebied op de G. Armstrongweg, zal Knoop Zuid zorgen voor een vlotte afwikkeling van dit verkeer.

Momenteel staan er veel vrachtwagens geparkeerd, waarvan men niet weet welke lading ze hebben. Hebben deze een gevaarlijke lading?

Specifiek voor vrachtwagens met als bestemming Blue Gate Antwerp wordt er in de logistieke zone een vrachtwagenparking voorzien. Deze vrachtwagenparking zal bovendien uitgerust zijn met sanitaire voorzieningen.

Het probleem met het (tijdelijk) parkeren van vrachtwagens is een probleem dat gekend is bij de stad en de districten. Diverse onderzoeken zijn lopende. Onder meer het voorzien van extra vrachtwagenparkings. Maar evenzeer het clusteren van goederenstromen, het inzetten op bundelen van stadsdistributie en het stimuleren van de binnenvaart. En daar zet Blue Gate Antwerp op in.

Waar gaan alle mensen die werken op de Blue Gate-site parkeren? Gaan ze geen parkeerplaatsen innemen in bv. Polderstad, de woonwijk aan de Lage Weg?

Naast een actief beleid om werknemers aan te zetten om met de fiets of openbaar vervoer van en naar Blue Gate Antwerp te gaan, worden er voldoende parkeerplaatsen voorzien op Blue Gate Antwerp. Hierdoor is het weinig waarschijnlijk dat werknemers zullen parkeren in de Lage Weg of op Polderstad, wegens te ver.

In eerste fase worden er parkeerplaatsen gebouwd op het maaiveld om de parkeerbehoefte van de eerste bedrijven en andere functies te kunnen opleveren.

Er zal al snel gestart worden met de bouw van een eerste geclusterd parkeergebouw, dat zal opgeleverd worden op het moment dat er voldoende vraag is. Ook de technische campus en bezoekers van de gevangenis zullen van deze parkeergebouwen gebruik maken. Het parkeeraanbod zal de vraag zoveel mogelijk volgen, de modal split in gedachten houdende.

Wat gebeurt er met de Krugerbrug? Komt er een nieuwe brug om de Krugerbrug te vervangen?

De Krugerbrug is – wegens instabiliteit – momenteel afgesloten voor auto’s en vrachtwagens. Op termijn komt er een brug voor voetgangers en fietsers. Ook weer een plus om werknemers aan te zetten om met de fiets naar het werk te komen.

Wordt er openbaar vervoer voorzien naar de site?

Ja. Zeker nu er ook een gevangenis wordt gerealiseerd.

Er wordt bovendien ook ingezet op een ‘modal-split’ van 70/30. Dat betekent dat de werknemers op Blue Gate Antwerp vooral met de fiets en het openbaar vervoer moeten komen. Ook het plaatsen van extra Vélo-stations in Hoboken – dat nu al van start is gegaan – is daar een aspect van.

Bedrijven die zich willen vestigen op Blue gate Antwerp moeten een duurzaamheidscharter ondertekenen. In dit charter wordt onder meer de 70/30 modal split geformuleerd. De houding van kandidaat vestigers inzake mobiliteit is zodoende een van de selectiecriteria om een plaats op de projectsite te verwerven.

De Emiel Vloorstraat is nu al verzadigd. Hoe wordt dit opgelost?

Deze vraag spitst zich enkel en alleen toe op autoverkeer. Een mobiliteitsoplossing noodzaakt echter actie op verschillende fronten:

 • clusteren van goederentransport;
 • maximaal gebruik maken van transport via de binnenvaart;
 • inzetten op gebruik van openbaar vervoer;
 • stimuleren van fietsen;

vermijden en verkorten van verplaatsingen door wonen, werken en voorzieningen zoveel mogelijk te verweven.

Clusteren van goederentransport

Specifiek voor goederentransport voorziet Blue Gate Antwerp in een zone voor slimme logistiek. Deze zone heeft tot doel goederen van het bedrijventerrein máár evenzeer van omliggende bedrijven en bedrijventerreinen maximaal te clusteren. Hierdoor kan het aantal vrachtwagens op de baan worden gereduceerd.

Bovendien komt er in de logistieke zone een stedelijk distributiecentrum dat de distributie van goederen in en uit de stad moet bundelen. Ook worden milieuvriendelijke voertuigen ingezet voor het transport van goederen in en uit de stad. Dit alles is zeer concreet. Contracten zijn reeds afgesloten met private partners, zoals Van Moer (logistiek bedrijf) alsook CityDepot (stedelijke distributie).

Deze logistieke zone wordt als eerste gerealiseerd (2018-2019) zodat de transport en distributie mogelijkheden klaar zijn vóór de volledige ontwikkeling.

Maximaal gebruik maken van transport via de binnenvaart

Reeds in 2015 werd een nieuwe kaaimuur aangelegd ter hoogte van Blue gate Antwerp. Deze kaaimuur zal maximaal worden ingezet voor transport van goederen over het water. Zowel tijdens de herontwikkeling voor de aan- en afvoer van gronden en bouwmateriaal. Alsook na de herontwikkeling voor de aanvoer van grondstoffen en afvoer van eindproducten.

De reeds bestaande bedrijven op Blue Gate Antwerp worden nu reeds concreet aangemoedigd om het transport van goederen via het water te verhogen.

Blue Gate Antwerp is daartoe perfect uitgerust, nl. via een jettypier voor aanvoer en afvoer van vloeistoffen. Tot op heden fossiele brandstoffen en oliën.

Alsook de aan- en afvoer van bulkgoederen via de nieuwe kaaimuur. Concreet zal Q8 haar transport via het water verhogen en ook ATAB heeft reeds investeringen uitgevoerd om haar transport via het water te verhogen.

De grote financiële inspanningen voor aanleg van deze nieuwe kaaimuur hebben finaal als resultaat dat meer goederen worden verplaatst via de binnenvaart. Dus minder vrachtwagens op de weg!

Ook voor transport van personen over het water zijn initiatieven lopende. Meer bepaald de inzet van de waterbus. Er is een proefproject lopende in de haven van Antwerpen.

Inzetten op gebruik van openbaar vervoer

Het treinstation in Hoboken wordt aangepakt en in het kader van het A-gen voorstadsnet zal de frequentie van treinen naar Antwerpen vanuit Hoboken verdubbelen. Vanaf december 2 treinen per uur i.p.v. 1. Ook in het weekend wordt de frequentie verhoogd.

Aantal parkeerplaatsen aan het station wordt uitgebreid en verbeterd (67 naar 120 plaatsen), er komt een overdekte fietsenstalling (72 naar 224 plaatsen).

Het is de ambitie van de stad om een tram op de Emiel Vloorstraat met keerlus voor de Herenpolderbrug te voorzien. Hierdoor kunnen bus 1 en/of 13 op termijn door BGA en langs Nieuw Zuid rijden.  Deze piste wordt op dit moment onderzocht.

Er wordt gewerkt aan een systeem waardoor betaalsysteem voor openbaar vervoer mogelijk is met 1 enkel ticket.

 Stimuleren van fietsen

Er komt een nieuw stuk fiets-o-strade die de verbinding maakt tussen het fietspad langs de kaaien en het station van Hoboken. De Krugerbrug wordt vervangen door fietsbrug. De fietsaansluitingen op het Jef van Lindenfietspad en het districtscentrum van Hoboken worden verbeterd. En recent werd een vélo-station van 36 plaatsen geopend aan het station. Ook bij de herinrichting van Knoop Zuid zal AWV investeren in betere (lees comfortabelere en veiligere) fietsinfrastructuur dan vandaag.

Vermijden en verkorten van woon-werk verkeer

Blue Gate Antwerp wordt een bedrijventerrein op fietsafstand van Hoboken centrum, Kiel, Polderstad en het stadscentrum van Antwerpen. Door Blue Gate Antwerp worden straks 1.200 extra jobs gecreëerd op fietsafstand. Hierdoor vermijden we nodeloos woon-werk verkeer.

Specifiek voor de huidige problemen ter hoogte van de ’S Heerenpolderbrug onderzoekt het Vlaamse Gewest (afdeling Wegen en Verkeer, AWV) momenteel de heraanleg van de spaghettiknoop. Deze nieuwe knoop (Knoop Zuid) omvat niet enkel en alleen de feitelijk herinrichting van de knoop op zich maar tevens de omliggende kruispunten, onder meer het kruispunt van de E. Vloorstraat met de St. Bernardsesteenweg en de K. Silvertoplaan alsook de op- en afritten op de knoop.

De heraanleg van zowel de knoop als de omliggende kruispunten zal resulteren in een betere doorstroming en dus afwikkeling van het verkeer, wat zodoende een positief effect zal hebben op de achterliggende verkeerstromen, zo ook de ’s Heerenpolderbrug.

Bovendien zijn er drie toegangen tot de site, nl. de Schelde (binnenvaart !), het kruispunt aan de Schroeilaan en het kruispunt met de G. Armstrongweg. De lokale weginfrastructuur op Blue gate Antwerp stimuleert het gebruik van de noordelijke ontsluiting, meer bepaald de aantakking op de G. Armstrongweg. Bij de heraanleg van de Spaghettiknoop is in het ontwerp voorzien dat dit verkeer makkelijk kan worden afgewikkeld op het hogere weggennet (R1).

De ontwikkeling van Blue Gate verloopt in fases. Het zal dus niet zo zijn dat er van de ene dag op de andere een massa verkeer richting Blue Gate zal ontstaan. Gedurende de hele evolutie zal men de mobiliteit bekijken en kan er bijgestuurd worden. Zodat Polderstad, maar ook de rest van Hoboken bereikbaar blijft en zo min mogelijk last heeft van sluipverkeer. Van bij de start van het project tot op het moment dat het project op kruissnelheid is,  worden een 10-tal kruispunten aangepakt. Kortom, als het project in volle werking is zullen ook alle mobiliteitsingrepen gebeurd zijn.

Het verkeer zal ongetwijfeld toenemen. Hoe zit het dan met de ontsluiting van Polderstad?

We zijn ons daar van bewust daarom wordt bijkomend geïnvesteerd in structurele verbetering van fietsverbindingen alsook het openbaar vervoer.

 • Het treinstation in Hoboken wordt aangepakt en in het kader van het A-gen voorstadsnet zal de frequentie van de treinen naar Antwerpen vanuit Hoboken verdubbelen. Vanaf december 2 treinen per uur ipv 1. Ook in het weekend wordt de frequentie verhoogd.
 • Aantal parkeerplaatsen aan het station wordt uitgebreid en verbeterd (67 naar 120 plaatsen), er komt een overdekte fietsenstalling (72 naar 224 plaatsen).
 • Het is de ambitie van de stad om een tram op de Emiel Vloorstraat met keerlus voor de Herenpolderbrug te voorzien. Hierdoor kunnen bus 1 en/of 13 op termijn door BGA en langs Nieuw Zuid rijden. Deze piste wordt op dit moment onderzocht.
 • Er is recentelijk een vélo-station van 36 plaatsen geopend aan het station.
 • Er wordt gewerkt aan een systeem waardoor betalen voor openbaar vervoer mogelijk is met 1 enkel ticket.

Al deze ontwikkelingen zijn voorzien, staan op stapel en/of worden momenteel onderzocht. Dit vergt echter tijd. Maar ook de herontwikkeling van Blue Gate vraagt tijd en zal gefaseerd verlopen. Hierdoor kunnen bovenstaande ingrepen en acties op elkaar worden afgestemd.

Gaan de inwoners van Polderstad en Moretusburg nog gemakkelijk naar bv. het stadscentrum kunnen geraken?

Ja, er worden diverse maatregelen genomen voor een vlotte/vlottere verbinding tussen Hoboken en het stadscentrum. Zo wordt het fietsnetwerk structureel verbetert:

 • Er komt een nieuw stuk fiets-o-strade die de verbinding maakt tussen het fietspad langs de kaaien en het station van Hoboken
 • AWV is van plan om bepaalde kruispunten te verbeteren
 • Krugerbrug wordt vervangen door fietsbrug,
 • Verbeterde fietsaansluitingen op het Jef van Lindenfietspad en het districtscentrum van Hoboken.

Bovendien werd recentelijk een vélo-station van 36 plaatsen geopend aan het station.

Specifiek voor autoverkeer blijft de Naftaweg open gedurende de eerste fase van de werken. Hiertoe werd beslist n.a.v. de vorige buurtvergadering (29.11.2016). Na realisatie van de eerste fase zal nieuwe weginfrastructuur beschikbaar zijn. Pas dan zal de Naftaweg afgesloten worden voor verkeer. Specifiek voor lokaal autoverkeer blijft het zodoende mogelijk om door Blue Gate de stad te bereiken.

Milieu

Zijn de oplossingen die geboden worden meteen effectief vanaf het eerste moment. Of zullen we tijdens de werken toch nog meer problemen kennen.

Bij de aanvang van de bodemsaneringswerken wordt – conform de OVAM-richtlijnen – een startvergadering belegd. De startvergadering wordt door de OVAM beschouwd als de officiële start van de bodemsaneringswerken. Op de startvergadering moeten de opdrachtgever, de bodemsaneringsdeskundige, de veiligheidscoördinator en de bodemsaneerder aanwezig zijn. Ook de OVAM en de eigenaars en de gebruikers van de gronden waarop werken noodzakelijk zijn om de bodemsaneringswerken uit te voeren worden uitgenodigd.

 Deze startvergadering heeft tot doel de kwaliteit van de saneringswerken reeds bij aanvang maximaal te garanderen én te rapporteren.

 De sanering en bij uitbreiding herontwikkeling van een industriële sites van die omvang en met die historiek is een uitdaging. Met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat zich tijdens de werken alsnog problemen zullen voordoen. Net daarom heeft de publieke partner de site zeer grondig onderzocht voorafgaandelijk aan de start der werken. Net daarom heeft de publieke partner 3 jaar onderhandeld om een private partner aan te stellen met een ijzersterke reputatie. Dus ja we komen nog problemen tegen. En ja we gaan die aanpakken en oplossen.

Mogelijke impact van de sanering (bijkomende vervuiling)? Stof en lawaai tijdens de werken?

De saneringswerken worden permanent opgevolgd door een externe erkende bodemsaneringsdeskundige. Deze deskundige moet toezien of de saneringswerken conform de OVAM-richtlijnen en decretale regels worden uitgevoerd. Deze erkende deskundige rapporteert op regelmatige basis aan de OVAM. Deze werkwijze is standaard voor alle saneringswerken in Vlaanderen.

Dit teneinde de kwaliteit van saneringen te garanderen:

 • Zo wordt opgepompt grondwater pas geloosd na zuivering en na controle.
 • Aangezien het terrein voor de werken zal ontdaan worden van alle begroeiing zal bij droog weer stofvorming onvermijdelijk zijn. Er is ten alle tijden een sproeiwagen ter beschikking waarmee de werfpistes zullen nat gehouden worden.
 • Er zal slechts worden gewerkt binnen de kantooruren en niet in het weekend. Dit teneinde eventuele geluidshinder te beperken.
 • De ontgraving van verontreiniging met minerale olie kan inderdaad lokaal voor geurhinder zorgen. Gegeven de omvang van het terrein, het feit dat de ontgravingsvakken worden beperkt in omvang en het feit dat de site relatief ver verwijderd is van woningen wordt verwacht dat de geurhinder zal beperkt blijven.

Eventuele hinder (stof, geluid, geur) wordt zowel door de aannemer als door de erkende deskundige opgevolgd. Indien er alsnog overlast zou optreden kunnen de putten snel worden toegedekt of in kleinere stukken worden ontgraven. Dit zal eventuele hinder minimaliseren.

Heeft de sanering invloed op het waterpeil van de Polder?

Neen, het waterpeil van de polder wordt bepaald door het omliggende grachtenstelsel. Dit blijft ongewijzigd, zelfs na de sanering van de Leigracht zelf. De peilen van de polder zullen dan ook worden gehandhaafd.

Zal het bedrijventerrein de natuur van de Hobokense polder verstoren?

Neen, het bedrijventerrein zal de ecologische waarde van de H. Polder verhogen. Net door een corridor te creëren met de bermen langsheen de ringweg (R1) wordt de H. Polder effectief verbonden met andere natuurgebieden langsheen deze ringweg. De H. Polder is dan niet langer een geïsoleerd groen eiland. Om deze verbindingsfunctie maximaal uit te spelen wordt de nieuwe weg d.m.v. een brug over de corridor geleid. Om zo min mogelijk migratie van fauna te hinderen.

Er komt een groene corridor van 14,5 hectare alsook wadi’s van ca. 4 ha. De aanleg en inrichting van deze corridor en wad’s is voorzien met streekeigen groen. Het ontwerp van de corridor en de wadi’s gebeurde in nauw overleg met Natuurpunt. Het onderhoud en beheer van de corridor en de wadi’s zal gebeuren door en/of in overleg met Natuurpunt.

Zoals voorzien in het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) is tussen de Hobokense Polder en het bedrijventerrein een overgangszone van 30m breed. De Naftaweg zal op termijn verdwijnen en worden vervangen door een fietspad (fiets-o-strade). Langsheen de H. Polder worden enkel O&O-bedrijven voorzien. De zone voor productiebedrijven ligt (gezien van de H. Polder) achter deze O&O-zone. Deze opeenvolging van overgangszone, zone voor O&O bedrijven en productiezone is net om de mogelijke impact op de fauna en flora tot een minimum te bespreken.

Blue Gate Antwerp zet sterk in op biodiversiteit.

Zo moet de aanleg (spontane begroeiing) het groen in de corridor, de wadi’s én rondom de O&O-bedrijven worden aangelegd en onderhouden in afstemming met de H. Polder. Deze biodiversiteit zal zodoende ook bijdragen tot de natuurwaarde van de H. Polder.

De volledige hydrologische aanpak heeft een dubbel doel: enerzijds wateroverlast in Kiel, Polderstad en op het bedrijventerrein reduceren en anderzijds de waterrijke ecologie in de H. Polder versterken. De aanleg van wadi’s en aterbuffers in de corridor zal zodoende ook bijdragen tot de natuurwaarde van het natuurgebied.

Water

Wat is de link tussen Aquafin en de werken in Polderstad?

In Polderstad zelf wordt er niet gewerkt (enkel in de omliggende rand Scheldelei – H. Rosherstraat – bufferzone KMO).

Welke impact heeft de ophoging van het terrein op de afvoer van water?

Een ophoging van een terrein resulteert eveneens in een verhoging van de grondwatertafel. Zonder bijkomende maatregelen zou dit aanleiding kunnen geven tot een verhoogde afvoer van water.

Net daarom worden wadi’s voorzien, bufferbekkens en grachten in de corridor, een parallel gracht – parallel aan de Leigracht en een vertraagde afvoer d.m.v. verhoogde schotten.

Het ontwerp van Blue Gate Antwerp gaat terug in de tijd, het herstelt het polderlandschap door grachten en wadi’s te voorzien.

Bestaat er een kans dat onze kelders zullen overstromen? En indien onze kelders overstromen, wie is verantwoordelijk voor aangerichte schade?

De voorziene werkzaamheden (herontwikkeling Blue Gate Antwerp en Aquafin) hebben net tot doel het risico op wateroverlast te reduceren.

Met de ontwikkeling van het project zal er ook minder oppervlakte zijn die het water kan verwerken. Is er dan geen sterkere pomp nodig om het water naar Aquafin te pompen? Gaat bij zware regen de Leigracht niet overlopen richting Polderstad? Het projectgebied komt hoger te liggen, dus gaat het overtollig water naar beneden lopen richting Polderstad.

In het projectgebied zijn er, behalve natuurlijke buffers, op dit moment geen buffers aanwezig. Afvoer van neerslag zal ten dele infiltreren, maar wordt vervolgens ongebufferd en zonder vertraging afgevoerd naar de Grote Leigracht. Bij de ontwikkeling van de site worden buffers en Wadi’s aangelegd. Het overtollig water zal bovendien vertraagd afgevoerd worden door plaatsing van tussenschotten.

Afwaarts van de KMO-zone 2 pompstations aanwezig:

 • Een eerste in beheer van Aquafin dat het (gemengde) afvalwater inzamelt en verpompt naar de zuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin
 • Een tweede – in beheer van riolink – dat in werking treedt als het Aquafin-pompstation overbelast wordt. Dit pompstation verpompt het overstortwater naar de Schelde

Momenteel heeft de Grote Leigracht een inlaat in het rioleringsstelsel (Scheldelei). De afvoer van dit water zal dus verpompt worden via het Aquafin pompstation naar de RWZI. Het project ‘Afkoppeling Hobokense polder’ zorgt ervoor dat deze inlaat van de Grote Leigracht van het rioolstelsel wordt afgekoppeld en rechtstreeks wordt afgevoerd naar het riolink-pompstation. Het vuilwater pompstation van Aquafin zal dus minder water te verwerken krijgen dan voorheen.

Voor het riolink-pompstation zal een verschuiving optreden. Dit werkte eerst vooral als pompstation voor overstortwater maar zal nu een groter aandeel van oppervlaktewater te verwerken krijgen. Dit pompstation wordt vervangen door een meer betrouwbaar vijzelgemaal, met een grotere afvoercapaciteit.

Er wordt voorzien in een afwatering naar de Leigracht, maar die komt uit in de riolering van Polderstad. Verhoogt dit de kans op wateroverlast in Polderstad niet?

Vandaag watert Petroleum Zuid zonder vertraging af naar de Grote Leigracht die via de Hobokense polder instroomt in de riolering van Polderstad. Vandaag heerst effectief een risico op overstroming bij hevige neerslag.

Het Aquafin-project ‘Afkoppeling Hobokense polder’ zorgt ervoor dat deze inlaat van de Grote Leigracht wordt afgekoppeld van het rioolstelsel en rechtstreeks wordt afgevoerd naar het riolink-pompstation, afwaarts van de KMO-zone.

Het regenwaterstelsel dat hiervoor wordt gerealiseerd, is voldoende groot gedimensioneerd om de toekomstig aan te leggen regenwaterleidingen van Polderstad, een gedeelte van Hoboken centrum én de vertraagde afvoer van Blue Gate Antwerp te kunnen afvoeren

Bovendien zal riolink het afwaartse pompstation vervangen door een meer betrouwbaar vijzelgemaal, met een grotere afvoercapaciteit.

De ontwikkeling van Blue Gate Antwerp voorziet in een vertraagde afvoer van hemelwater. Hierdoor wordt er – bij momenten van hevige neerslag – een tijdelijke buffer van water voorzien op het projectgebied. De buffering is afgestemd op een T100 storm, zijnde een zeer uitzonderlijke neerslagbui, meer bepaald een neerslagbuit die slechts 1x per 100 jaar plaatsvindt. Deze buffering gaat zodoende verder dan de wettelijke vereiste van een T20 storm.

De voorziene werken op Blue Gate Antwerp en de werken van Aquafin zullen dus leiden tot een aanzienlijke vermindering van het risico op overstroming.

Arresthuis